Vulcano, Grill and beer restaurant

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Grill Vulcano s.r.o., IČ 05482976, se sídlem Brno, Čeňka Růžičky 759/2, PSČ 625 00 (dále jen „Grill Vulcano“) plní své povinnosti dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Při své činnosti se zaměřuje na maximální spokojenost svých klientů a dbá ochrany soukromí a bezpečnosti všech osob, s nimiž při své činnosti přichází do kontaktu. Cílem tohoto prohlášení je poskytnout informace všem zákazníkům, obchodním partnerům, jakož i osobám, s nimiž společnost Grill Vulcano přichází při své činnosti do kontaktu, a jejichž osobní údaje shromažďuje a zpracovává, zejména informace o rozsahu a účelu nakládání s těmito osobními údaji a přístupu k nim.

 1. Úvodní ustanovení
 1. SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pod pojmem „osobní údaje“ toto prohlášení popisuje veškeré informace, které identifikují konkrétní fyzickou osobu, buď samy o sobě, nebo spolu s dalšími informacemi, které má společnost Grill Vulcano k dispozici.

 1. PŮVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Většina osobních údajů, které společnost Grill Vulcano shromažďuje, pochází přímo od subjektů údajů, které tyto údaje dobrovolně poskytly, například přes webové stránky, osobně v provozovnách, telefonicky při realizaci objednávek apod. Vedle těchto případů může společnost Grill Vulcano osobní údaje získávat od třetích stran (zejména z veřejně dostupných databází, rejstříků apod.).

 1. ZáKAZNÍCI A NÁVŠTĚVNÍCI WEBU

Zákazníci jsou nejširší skupinou subjektů údajů, s jejichž osobními údaji společnost Grill Vulcano přihází při své činnosti do styku a jejichž osobní údaje shromažďuje a zpracovává.

 1. OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKŮ – FYZICKÝCH OSOB

Společnost Grill Vulcano shromažďuje o svých zákaznících osobní údaje pouze na základě telefonických hovorů, v souvislosti s realizovanými objednávkami rozvozu jídla. Těmito osobními údaji jsou:

Jméno, příjmení, firma a doručovací adresa

Zpracovávané osobní údaje jsou nezbytné k realizaci smluvního vztahu a slouží k níže uvedeným účelům:

Plnění smluvních povinnosti: jméno, příjmení, firma a doručovací adresa slouží zejména k identifikaci zákazníka a dodání požadovaného zboží konkrétním způsobem za konkrétních podmínek, jakož i k realizaci dalších práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi společností Grill Vulcano a zákazníkem.

Plnění právních povinností: osobní údaje se mohou nacházet v účetních dokladech, jejichž uchování podléhá zákonné povinnosti, zejména zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonu o DPH č. 235/2004 Sb. V těchto případech bude společnost Grill Vulcano s osobními údaji uvedenými v takovýchto dokladech nakládat výlučně způsobem, který odpovídá zákonem uloženým povinnostem, včetně jejich eventuální archivace po zákonem stanovenou dobu.

Společnost Grill Vulcano dále u svých zákazníků zpracovává:

Telefon

Úzce souvisí se smluvním plněním a společnost Grill Vulcano tyto zpracovává na základě oprávněného zájmu k níže uvedeným účelům:

Oprávněný zájem správce nebo třetí osoby: telefon slouží pro kontakt řidiče se zákazníkem v místě dodání zboží, za účelem jeho neprodleného osobního předání v případech, kdy klient neurčí jiný způsob kontaktu na místě a o telefonický kontakt v objednávce přímo požádá, anebo za situace, kdy je na místě nekontaktní – nereaguje na zvolený způsob kontaktu. Společnost Grill Vulcano touto formou umožňuje realizaci zásilek i na adresy neopatřené domovními zvonky a zároveň předchází situacím, kdy by mohlo dojít zmaření objednávky nebo znehodnocení čerstvého jídla v důsledku prodlení při předávání. V případech kdy klient zvolí jiný způsob kontaktu v místě doručení zásilky, uplatňuje společnost Grill Vulcano zákazníkem zvolený postup.

 1.  INFORMACE O OSOBÁCH JEDNAJÍCÍCH JMÉNEM ZÁKAZNÍKŮ - PRÁVNICKÝCH OSOB

Je-li zákazníkem společnosti Grill Vulcano právnická osoba, shromažďuje společnost osobní údaje (jména a příjmení osob jednajících jménem právnické osoby a telefonní čísla těchto osob) na základě oprávněného zájmu souvisejícího s účely shora definovanými, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi společností Grill Vulcano a zákazníkem – právnickou osobou, potřebné pro plnění smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.

 1. MARKETING

Společnost Grill Vulcano je přesvědčena že její nejlepší vizitkou je spokojený zákazník a dbá na to, aby se zákazníci vraceli v důsledku své maximální spokojenosti s poskytovanými službami a zbožím, a nikoliv na základě marketingových kampaní. S ohledem na uvedenou obchodní filosofii společnost Grill Vulcano nerealizuje ve vztahu ke klientům žádný přímý marketing. V případě změny obchodní strategie se společnost zavazuje vyžádat si od klientů předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 1. DODAVATELÉ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatelé zboží a služeb tvoří, v porovnání se zákazníky, neméně významnou skupinu subjektů osobních údajů, jejichž údaje společnost Grill Vulcano zpracovává. I ve vztahu k těmto subjektům společnost Grill Vulcano klade důraz na jejich ochranu náležitý důraz.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE DODAVATELŮ (FYZICKÝCH OSOB)

Společnost Grill Vulcano uchovává o svých dodavatelích (fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících) s nimiž má uzavřený smluvní vztah níže uvedené osobní údaje:

Jméno a příjmení, IČ, adresa provozovny, korespondenční adresa a platební údaje

Osobní údaje dodavatelů, jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro splnění smluvních závazků a splnění zákonných povinností, slouží k níže uvedeným účelům:

Plnění smluvních povinnosti: zejména závazku uhradit cenu za poskytnuté plnění a realizace vzájemné komunikace mezi společností Grill Vulcano a smluvním dodavatelem.

Plnění právních povinností: osobní údaje se mohou v nezbytném rozsahu nacházet v účetních dokladech, jejichž uchování podléhá zákonné povinnosti, zejména zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonu o DPH č. 235/2004 Sb. V těchto případech bude společnost Grill Vulcano s osobními údaji uvedenými v takovýchto dokladech nakládat výlučně způsobem, který odpovídá zákonem uloženým povinnostem.

Mimo těchto osobních údajů může společnost Grill Vulcano ve vztahu k dodavatlům evidovat:

E-mailové adresy, telefonní čísla

Tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, kterým je potřeba vytvoření stabilního a pružné komunikace s osvědčenými dodavateli, tyto osobní údaje slouží k níže uvedeným účelům:

Oprávněný zájem správce nebo třetí osoby: e-mailovou adresu a telefonní číslo dodavatele užívá společnost Grill Vulcano zejména za účelem přiměřené komunikace s dodavatelem ve věcech souvisejících s plněním smlouvy, realizací budoucích objednávek a konzultací s příslušným dodavatelem.

 1. INFORMACE O OSOBÁCH JEDNAJÍCÍCH JMÉNEM DODAVATELŮ (PRÁVNICKÝCH OSOB)

 Je-li dodavatelem společnosti Grill Vulcano právnická osoba, shromažďuje společnost osobní údaje (jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, adresy pro doručování elektronické pošty a telefonní čísla těchto osob) na základě oprávněného zájmu souvisejícího s účely shora definovanými, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi společností Grill Vulcano a dodavatelem – právnickou osobou, potřebné pro plnění smlouvy a uzavírání smluv budoucích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.

 1. Všeobecná Pravidla pro nakládání s osobními údaji
 1. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Grill Vulcano si cení soukromí subjektů osobních údajů, s nimiž přichází do styku. Získané osobní údaje ochraňuje a činí nezbytná opatření pro to, aby znemožnila přístup k těmto osobním údajům neoprávněným osobám a minimalizovala možnost jejich úniku. Jedním ze znaků těchto opatření je minimalizace příjemců těchto údajů. Společnost Grill Vulcano neposkytuje zpracovávané osobní údaje bez souhlasu subjektů údajů žádným třetím osobám, vyjma níže uvedených:

Řidiči: Společnost Grill Vulcano poskytuje službu spočívající v přípravě a rozvozu pokrmů. Za tímto účelem spolupracuje s externími osobami - řidiči, kteří pro společnost realizují rozvoz zásilek. Z podstaty činnosi společnosti Grill Vulcano vyplývá, že řidiči, kteří rozvoz fyzicky realizují musí být seznámeni s osobními údaji jednotlivých zákazníků, které jim za účelem dodání zboží společnost Grill Vulcano poskytuje. Společnost Grill Vulcano dbá ochrany práv a soukromí svých klientů, a proto pro svoji činnost volí pouze takové řidiče, v jejichž jednání má důvěru a tito se řídí přísnými etickými a smluvními pravidly, které mají zaručit spokojenost a ochranu zákazníka.

Poskytovatelé služeb: Osobní údaje může společnost Grill Vulcano dále sdílet s třetími stranami, které pověřila konkrétními činnostmi při zpracování některých osobních údajů. Patří sem např. třetí strany, které poskytují právní služby, provozují doručovací služby, poskytovatelé analytických platforem, poskytovatelé webhostingu apod. Od těchto poskytovatelů služeb a třetích stran společnost Grill Vulcano vyžaduje náležité záruky pro ochranu poskytnutých osobních údajů, zejména, aby osobní údaje používaly pouze v souladu s pokyny společnosti Grill Vulcano a GDPR.

Všichni obchodní partneři podílející se na zpracování osobních údajů pro společnost Grill Vulcano jsou vázáni mlčenlivostí.

 1. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM VEŘEJNÉ MOCI

Společnost Grill Vulcano osobní údaje poskytne orgánům veřejné moci v intencích zákonem stanovených, a to zejména na žádost či příkaz soudů, Policie České republiky, Finančního úřadu, jakož i jiných orgánů, v rozsahu nezbytném, odpovídajícím zákonem uložené povinnosti. Věcně a místně příslušným soudům může společnost Grill Vulcano poskytnout osobní údaje i v případech, kdy touto cestou přikročí k ochraně majetku společnosti Grill Vulcano a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek společnosti Grill Vulcano.

 1. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE SOUHLASEM SUBJEKTU ÚDAJŮ

 Ve výjimečných případech, kdy společnost Grill Vulcano přikročí ke sdílení osobních údajů se subjekty odlišnými od shora uvedených a nařizuje-li to GDPR, vyžádá si za tímto účelem vždy předchozí souhlas subjektu údajů.

 1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivuje společnost Grill Vulcano po dobu pěti let od data posledního obchodního případu, pokud delší nebo kratší archivační dobu nevyžaduje zákon nebo jiné konkrétní účely podle GDPR.

Níže společnost Grill Vulcano uvádí příklady základních situací, kdy archivuje osobní údaje po nezbytně nutnou dobu ke konkrétním účelům nebo ve výjimečných případech:

osobní údaje obsažené v účetních dokladech: 5 let

osobní údaje obsažené v účetních dokladech sloužících pro evidenci DPH: 10 let

osobní údaje po obdržení oprávněné žádosti o jejich výmaz: nejdéle jeden měsíc po obdržení žádosti

osobní údaje nezbytné pro uplatňování nároků společnosti Grill Vulcano: po dobu do ukončení soudního řízení

 1. MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Neprovádí zpracování osobních údajů mimo území Evropské unie a shromážděné osobní údaje nepředává do třetích zemí.

 1. ODKAZY NA DALŠÍ WEBY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

 V případech, kdy webové stránky či jiné propagační materiály společnosti Grill Vulcano odkazují na weby a služby třetích stran, společnost Grill Vulcano nemá kontrolu a nenese odpovědnost za dodržování GDPR těmito třetími stranami. Společnost Grill Vulcano doporučuje všem subjektům osobních údajů, aby se před tím než těmto třetím stranám poskytnou osobní údaje, podrobně seznámily s podmínkami, za nichž budou tyto třetí strany osobní údaje subjektů údajů zpracovávat.

 1. Práva subjektů údajů

Za účelem dosažení transparentnosti a bezpečnosti při zpracování osobních údajů implementovala společnost Grill Vulcano do svých postupů procesy směřující k ochraně práv subjektů údajů a k zamezení „porušení zabezpečení osobních údajů“, tedy k předcházení situací, které by mohly vést k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

 1. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, OPRAVY A PŘNOSITELNOST

Společnost Grill Vulcano v rámci maximálního možného transparentního přístupu umožňuje svým zákazníkům seznamovat se a měnit obsah zpracovávaných osobních údajů prostřednictvím zákaznických účtů.

V případě, že společnost Grill Vulcano obdrží žádost kteréhokoliv subjektu údajů, spolu s doložením totožnosti tohoto subjektu, poskytne kopii osobních údajů, které o subjektu údajů zpracovává, spolu s účely těchto zpracování, s informacemi o příjemcích a původu těchto osobních údajů. Každý subjekt osobních údajů může žádat po společnosti Grill Vulcano opravu těch údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, případně požadovat jejich blokaci, vymazání nebo jiné odstranění. Subjekt údajů má rovněž právo za podmínek stanovených v GDPR požadovat poskytnutí osobních údajů, které o něm společnost Grill Vulcano shromáždila, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uvedené požadavky společnost Grill Vulcano řeší v souladu s GDPR. K řešení těchto požadavků může subjekt údajů využít kontaktní údaje níže uvedené.

 1. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Grill Vulcano respektuje právo subjektu údajů požadovat výmaz osobních údajů, které jako správce zpracovává. V případě doručení žádosti o výmaz osobních údajů bude tato posouzena a při splnění podmínek stanovených GDPR budou osobní údaje subjektu údajů vymazány.

 1. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ

 V případech kdy správce zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu svého, nebo třetích osob, je subjekt údajů oprávněn podat námitku proti takovému zpracování. Námitka musí být řádně odůvodněna. Podanou námitkou se bude správce zabývat a v případ vyhodnocení její důvodnosti zpracování neprodleně ukončí.

 1. ÚPRAVY PROHLÁŠENÍ

Společnost Grill Vulcano je povinna v souvislosti s GDPR provádět kontroly a revize postupů při zpracování osobních údajů, tyto aktualizovat a optimalizovat za účelem dosažení jejich maximální možné ochrany. V souvislosti s touto činností může docházet k revizi a změnám některých procesů, které jsou popsány v tomto prohlášení. Za účelem dosažení aktuálnosti si společnost Grill Vulcano vyhrazuje právo toto prohlášení aktualizovat a doplňovat tak, aby vždy plně odpovídalo aktuální zavedené praxi a věrně plnilo svoji informační funkci. S ohledem na tuto skutečnost společnost Grill Vulcano doporučuje všem subjektům údajů, jichž se toto prohlášení týká, aby se průběžně seznamovaly s případnými změnami tohoto dokumentu, přičemž o případných zásadních změnách bude společnost Grill Vulcano veškeré subjekty osobních údajů řádně informovat.

 1. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Přesto, že společnost Grill Vulcano činí veškeré kroky k ochraně osobních údajů všech subjektů údajů, náleží všem subjektům osobních údajů v případech, kdy dospějí k závěru, že dochází k porušování jejich práv dle GDPR, právo podat stížnost k příslušnému orgánu státní správy, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pro potřeby komunikace se subjekty osobních údajů v záležitostech spojených s plněním povinností dle GDPR (zejména v souvislosti s dotazy na rozsah a účel zpracování osobních údajů, s uplatňováním práv subjektů údajů nebo s připomínkami k tomuto prohlášení) společnost Grill Vulcano zřídila kontaktní e-mailovou adresu info@grill-vulcano.cz, a pověřila vyřizováním těchto záležitostí pana Patricka Pišného.